ദുബായിയില്‍ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് ഓഫീസറാകാം. തൊഴില്‍ മേഖല: സെയില്‍സ്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക; 


 

ഗള്‍ഫ് പേജിലെ തൊഴിലവസര വാര്‍ത്തകള് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം വിവിധ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നതാണ്. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.