ഷാര്‍ജയിലെ പ്രമുഖ ഓയില്‍ ഗ്യാസ് കമ്പനിയില്‍  ജനറല്‍ മാനേജറാകാം  കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക