ജിദ്ദയിലെ പ്രമുഖ  മാനുഫാക്ചറിങ്ങ് കമ്പനിയില്‍  ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറാകാം. സ്ത്രീകള്‍ക്കാണ് അവസരമുള്ളത്. യോഗ്യത: ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനില്‍ ബിരുദം.
ഗ്രാഫിക് ഡിസൈന്‍ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളില്‍ പരിജ്ഞാനവും  ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക