ഏഴിമല നാവിക അക്കദമിയില്‍ പാസിങ് ഔട്ട്‌

കണ്ണൂര്‍ ഏഴിമല നാവിക അക്കദമിയില്‍ നടന്ന പുതിയ ബാച്ചിന്റെ പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡ്‌-ചിത്രങ്ങള്‍ ലതീഷ് പൂവത്തൂര്‍

 

 

28latheesh1may copy.jpg
passing out parade at naval base ezhimala near payyannur kannur
naval base ezhimala near payyannur kannur2 copy.jpg
naval base ezhimala near payyannur kannur
naval base ezhimala near payyannur kannur3 copy.jpg
naval base ezhimala near payyannur kannur
Naval Academy
passing out parade at naval base ezhimala near payyannur kannur2 copy.jpg
passing out parade at naval base ezhimala near payyannur kannur
passing out parade at naval base ezhimala near payyannur kannur4 copy.jpg
passing out parade at naval base ezhimala near payyannur kannur