ആന്ധ്രയിലെ കുച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നൃത്തം പഠിക്കാന്‍ ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങിപ്പോയ പെണ്‍കുട്ടി

ഒരു സാധാരണ പെണ്‍കുട്ടി കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട കാലത്താണ് ഒരുള്‍വിളി പോലെ ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവര്‍ദ്ധനന്‍ എന്ന മലയാളി പെണ്‍കുട്ടി സ്വന്തം വഴി കണ്ടെത്തുന്നത്.  കുച്ചിപ്പുടിയുടെ താളങ്ങള്‍ തേടി ആ 27 കാരി വീട് വിട്ടിറങ്ങി. ആന്ധ്രയിലെ കുച്ചിപ്പുടിയെന്ന വിദൂര ഗ്രാമത്തിലേക്ക്. ‌

ഫോട്ടോ: സിദ്ദിഖുൽ അക്ബർ

woman (8).jpg
PhotoGallery
woman (2).jpg
ആന്ധ്രയിലെ കുച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നൃത്തം പഠിക്കാന്‍ ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങിപ്പോയ പെണ്‍കുട്ടി
woman (3).jpg
ആന്ധ്രയിലെ കുച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നൃത്തം പഠിക്കാന്‍ ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങിപ്പോയ പെണ്‍കുട്ടി
woman (4).jpg
ആന്ധ്രയിലെ കുച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നൃത്തം പഠിക്കാന്‍ ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങിപ്പോയ പെണ്‍കുട്ടി
woman (5).jpg
ആന്ധ്രയിലെ കുച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നൃത്തം പഠിക്കാന്‍ ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങിപ്പോയ പെണ്‍കുട്ടി
woman (6).jpg
ആന്ധ്രയിലെ കുച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നൃത്തം പഠിക്കാന്‍ ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങിപ്പോയ പെണ്‍കുട്ടി
woman (7).jpg
ആന്ധ്രയിലെ കുച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നൃത്തം പഠിക്കാന്‍ ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങിപ്പോയ പെണ്‍കുട്ടി
woman (8).jpg
ആന്ധ്രയിലെ കുച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നൃത്തം പഠിക്കാന്‍ ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങിപ്പോയ പെണ്‍കുട്ടി
woman (9).jpg
ആന്ധ്രയിലെ കുച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നൃത്തം പഠിക്കാന്‍ ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങിപ്പോയ പെണ്‍കുട്ടി
woman (10).jpg
ആന്ധ്രയിലെ കുച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നൃത്തം പഠിക്കാന്‍ ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങിപ്പോയ പെണ്‍കുട്ടി
More from this section