തൃശൂര്‍ ആറാട്ടുപുഴ പൂരക്കാഴ്ചകള്‍

തൃശൂര്‍ ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍...

ചിത്രങ്ങള്‍: മനീഷ് ചേമഞ്ചേരി.

9manish3.jpg
9manish5.jpg
9manish12.jpg
9manish11.jpg
9manish2.jpg
9manish14.jpg
9manish7.jpg
9manish6.jpg
9manish17.jpg
9manish16.jpg
9manish19.jpg
9manish4.jpg
9manish1.jpg
9manish15.jpg