ശബരിമല, കളഭ പൂജ

ശബരിമലയില്‍ കുംഭമാസ പൂജയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന കളഭ പൂജ, എഴുന്നെള്ളിപ്പ്. ഫോട്ടോ: കെ. അബൂബക്കര്‍.

 

IMG_6662.jpg
IMG_6666.jpg
IMG_6681.jpg
IMG_6688.jpg
IMG_6691.jpg
IMG_6694.jpg
IMG_6695.jpg