മാരമണ്‍ കണ്‍വന്‍ഷന്‍

പമ്പാമണപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന 122-ാംമത് മാരമണ്‍ കണ്‍വനില്‍ നിന്ന്. ഫോട്ടോ: കെ. അബൂബക്കര്‍.

IMG_0403.jpg
IMG_0420.jpg
IMG_0426.jpg
IMG_0431.jpg
IMG_0433.jpg