ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഭരണിക്കാഴ്ചകള്‍. ഉള്ള്യേരിക്കാരന്‍ പകര്‍ത്തിയത്.

_MG_6597.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_7262.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6335.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_5805.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6363.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6179.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_5882.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6183.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6355.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6124.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6376.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6077.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6083.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6248.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6095.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6258.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6313.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6345.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6417.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6474.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6831.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6531.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6536.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6570.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6651.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6662.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6699.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6858.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6867.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍
_MG_6995.jpg
ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കോമരങ്ങള്‍