കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഭരണിയിലെ അശ്വതി കാവുതീണ്ടല്‍

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഭരണിയുടെ ഭാഗമായി ശ്രീകുരുംബകാവില്‍ നടന്ന അശ്വതികാവ് തീണ്ടല്‍...  
ഫോട്ടോ: എം.വി.സിനോജ്.

photos5.jpg
IMG_7242.jpg
IMG_7170.jpg
IMG_7173(1).jpg
photos2.jpg
photos3.jpg
photos4.jpg
photos6.jpg
photos8.jpg
photos9.jpg