സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ഹോക്കി ടൂർണമെന്റ്

കൊല്ലം ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ഹോക്കി ടൂർണ്ണമെന്റിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ. പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ചാമ്പ്യന്മാരായി. ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ല ചാമ്പ്യന്മാരായി. 

ചിത്രങ്ങൾ : അജിത് പനച്ചിക്കൽ.

Ajith-Panachickal-(1).jpg
Ajith-Panachickal-(2).jpg
Ajith-Panachickal-(3).jpg
Ajith-Panachickal-(4).jpg
Ajith-Panachickal-(5).jpg
Ajith-Panachickal-(6).jpg
Ajith-Panachickal-(7).jpg
Ajith-Panachickal-(8).jpg
Ajith-Panachickal-(9).jpg
Ajith-Panachickal-(10).jpg
Ajith-Panachickal-(11).jpg
Ajith-Panachickal-(12).jpg
Ajith-Panachickal-(13).jpg
Ajith-Panachickal-(14).jpg
Ajith-Panachickal-(15).jpg
Ajith-Panachickal-(16).jpg
Ajith-Panachickal-(17).jpg
Ajith-Panachickal-(18).jpg
Ajith-Panachickal-(19).jpg
Ajith-Panachickal-(20).jpg
Ajith-Panachickal-(21).jpg
Ajith-Panachickal-(22).jpg
Ajith-Panachickal-(23).jpg
Ajith-Panachickal-(24).jpg
Ajith-Panachickal-(25).jpg
Ajith-Panachickal-(26).jpg
Ajith-Panachickal-(27).jpg
Ajith-Panachickal-(28).jpg
Ajith-Panachickal-(29).jpg
Ajith-Panachickal-(30).jpg
Ajith-Panachickal-(31).jpg