നാവികസേനയുടെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തങ്ങള്‍-ചിത്രങ്ങള്‍

ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ കടലിലകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ നാവികസേന നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

 

DSCN5027.JPG
DSCN4999.JPG
DSCN5008.JPG
DSCN5009.JPG
DSCN5010.JPG
DSCN5012.JPG
DSCN5030.JPG
DSCN5037.JPG
DSCN5046.JPG
DSCN5060.JPG
DSCN5063.JPG
DSCN5064.JPG
DSCN5070.JPG
DSCN5076.JPG
DSCN5081.JPG
DSCN5097.JPG
DSCN5098.JPG
DSCN5099.JPG
DSCN5101.JPG
DSCN5111.JPG