കാണാതായവരെ തിരയുമ്പോള്‍

ഐ.എന്‍.എസ്. വൈഭവ് വിഴിഞ്ഞം ഉള്‍ക്കടലില്‍ കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിന്റെ കാഴ്ചകള്‍.

ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത് മാതൃഭൂമി ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ബിജു വര്‍ഗീസ്.

WhatsApp-Image-2017-12-06-at-11.42.48.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-11.43.43.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-11.44.18.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-11.44.45.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-11.44.59.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-11.45.12.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-11.46.13.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-11.47.18.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.06.50.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.07.21.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.07.47.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.08.28.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.09.06.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.09.26.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.10.06.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.10.37.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.10.52.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.11.04.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.11.18.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.11.47.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.12.21.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.12.42.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.12.49.jpg
WhatsApp-Image-2017-12-06-at-12.12.51.jpg