മലരണിഞ്ഞ് മധു നിറഞ്ഞ്!

രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ മു​ഗൾ​ ഗാർഡൻ പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശനത്തിനായി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ്. 

ഫോട്ടോ: സാബുസ്കറിയ.

sabu001.jpg
sabu002.jpg
sabu003.jpg
sabu004.jpg
sabu005.jpg
sabu006.jpg
sabu007.jpg
sabu008.jpg
sabu009.jpg
sabu010.jpg
sabu011.jpg
sabu012.jpg
sabu013.jpg
sabu014.jpg
sabu015.jpg
sabu016.jpg