കേരള ബജറ്റവതരണം-2018

ഫോട്ടോ: ബിജു വര്‍ഗീസ്‌

 

WhatsApp-Image-2018-02-02-at-12.02.59.jpg
WhatsApp-Image-2018-02-02-at-12.03.56.jpg
WhatsApp-Image-2018-02-02-at-12.04.10.jpg
WhatsApp-Image-2018-02-02-at-12.04.18.jpg
WhatsApp-Image-2018-02-02-at-12.04.38.jpg
WhatsApp-Image-2018-02-02-at-12.04.58.jpg
WhatsApp-Image-2018-02-02-at-12.05.31.jpg
WhatsApp-Image-2018-02-02-at-12.05.51.jpg
WhatsApp-Image-2018-02-02-at-12.06.15.jpg
WhatsApp-Image-2018-02-02-at-12.06.23.jpg
WhatsApp-Image-2018-02-02-at-12.06.29.jpg
WhatsApp-Image-2018-02-02-at-12.06.39.jpg
WhatsApp-Image-2018-02-02-at-12.06.42.jpg