അന്താരാഷ്ട്ര യോഗദിനം: ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍

ഫോട്ടോ: സാബു സ്‌കറിയ

 

015.jpg
012.jpg
006.jpg
008.jpg
009.jpg
007.jpg
013.jpg
010.jpg
SM4_7589.jpg
011.jpg
014.jpg
016.jpg
SM4_7586.jpg
SM4_7588.jpg
SM4_7600.jpg
SM4_7607.jpg
SM4_7645.jpg
SM4_7652.jpg
SM4_7689.jpg
SM4_7696.jpg
SM4_7699.jpg
SM4_7703.jpg
SM4_7711.jpg
SM4_7733.jpg
SM4_7755.jpg
SM8_9233.jpg
SM8_9265.jpg
SM8_9281.jpg