അന്ത്യയാത്ര... ചിത്രങ്ങള്‍

ഫോട്ടോ: വി.രമേഷ്.

 

26mds4.jpg
26mds5.jpg
26mds5a.jpg
26mds6.jpg
26mds7.jpg
26mds9.jpg
26mds11.jpg
26mds12.jpg
26mds13.jpg
26mds14.jpg
26mds15.jpg
26mds16.jpg
26mds21.jpg
26mds20.jpg
26mds19.jpg
26mds17.jpg
26mds2.jpg
26mds1.jpg
26mds8.jpg