ഗൃഹലക്ഷ്മി ഫെയ്‌സ് ഓഫ് കേരള

കൊച്ചിയില്‍ നടന്ന ഗൃഹലക്ഷ്മി ഫെയ്‌സ് ഓഫ് കേരള സീസണ്‍ 2 ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെയില്‍ നിന്ന്. 

ചിത്രങ്ങള്‍: എം.വി സിനോജ്

sinoj1.jpg
sinoj2.jpg
sinoj3.jpg
sinoj4.jpg
sinoj5.jpg
sinoj6.jpg
sinoj7.jpg
sinoj8.jpg
sinoj9.jpg
sinoj10.jpg
sinoj11.jpg
sinoj12.jpg
sinoj13.jpg
sinoj14.jpg
sinoj15.jpg
sinoj16.jpg
sinoj17.jpg
sinoj18.jpg
sinoj19.jpg
sinoj20.jpg
sinoj21.jpg