കരിവീരന്മാര്‍ കാടിറങ്ങിയപ്പോള്‍...

പാലക്കാട് പടലികാട് ജനവാസ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ ആനകള്‍. ഇ.എസ്. അഖില്‍, അരുണ്‍ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി എന്നിവര്‍ പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം.

 

 

08.jpg
07.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
09.jpg
arun1.jpg
arun2.jpg
arun3.jpg
arun4.jpg
arun5.jpg