ബോണ്‍ നത്താലെ_ചിത്രങ്ങള്‍

തൃശൂരില്‍ നടന്ന ബോണ്‍ നത്താലെ ഘോഷയാത്രയില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍...

ഫോട്ടോ: എം.വി.സിനോജ് & ജെ. ഫിലിപ്പ്‌

ona-1.jpg
ona-2.jpg
ona-3.jpg
ona-4.jpg
ona-5.jpg
ona-6.jpg
ona-7.jpg
ona-8.jpg
ona-9.jpg
ona-10.jpg
ona-11.jpg
ona-12.jpg
ona-13.jpg
ona-14.jpg
online1.jpg
online2.jpg
online3.jpg
online4.jpg
online5.jpg
online6.jpg
online7.jpg
online8.jpg
online9.jpg
online12.jpg
online13.jpg
online14.jpg
online15.jpg
online19.jpg
online21.jpg
online22.jpg