ബി.ജെ.പി. വിജയാഘോഷം- ഡൽഹി

ചിത്രങ്ങൾ: പി.ജി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

WhatsApp-Image-2018-03-03-at-14.15.21.jpg
WhatsApp-Image-2018-03-03-at-14.15.23.jpg
WhatsApp-Image-2018-03-03-at-15.46.30.jpg
WhatsApp-Image-2018-03-03-at-15.46.31.jpg
WhatsApp-Image-2018-03-03-at-15.46.33.jpg
WhatsApp-Image-2018-03-03-at-15.47.04.jpg
WhatsApp-Image-2018-03-03-at-15.47.06.jpg
WhatsApp-Image-2018-03-03-at-15.47.08.jpg
WhatsApp-Image-2018-03-03-at-15.47.18.jpg
WhatsApp-Image-2018-03-03-at-15.47.21.jpg
WhatsApp-Image-2018-03-03-at-15.47.23.jpg