പൊളിച്ചു മുത്തേ...

തൃശൂര്‍ മോട്ടോര്‍ ഷോയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ട്.

ഫോട്ടോ: ജെ.ഫിലിപ്പ്.

motto-1.jpg
motto-2.jpg
motto-3.jpg
motto-4.jpg
motto-5.jpg
motto-6.jpg
motto-7.jpg
motto-8.jpg
motto-9.jpg
motto-10.jpg
motto-11.jpg
motto-12.jpg
motto-13.jpg
motto-14.jpg