ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന വ്യോമസേന ദിന പരേഡ്

ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന വ്യോമസേന ദിന പരേഡിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍.

ഫോട്ടോ: സാബു സ്‌കറിയ

004.jpg
001.jpg
002.jpg
003.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg