കോള്‍ പാടത്തെ വിരുന്നുകാര്‍

തൃശ്ശൂര്‍ കോള്‍ പടവിലെ പക്ഷി ജീവിതം. ഫോട്ടോ:  ജെ.ഫിലിപ്പ്

 

unnamed-(9).jpg
unnamed-(2).jpg
unnamed-(3).jpg
unnamed-(4).jpg
unnamed-(5).jpg
unnamed-(6).jpg
unnamed-(7).jpg
unnamed-(8).jpg
unnamed-(10).jpg
unnamed-(11).jpg
unnamed-(14).jpg
unnamed-(15).jpg
unnamed-(16).jpg
unnamed-(17).jpg
unnamed-(18).jpg
unnamed-(19).jpg
unnamed-(20).jpg
unnamed-(21).jpg
unnamed-(22).jpg
unnamed-(23).jpg
unnamed-(24).jpg