മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് പുസ്തകശാല മാള്‍ ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂറിലും

മാതൃഭൂമി ബുക്‌സിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഷോറൂം ഈഞ്ചയ്ക്കലിലെ മാള്‍ ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂറില്‍ എം.ടി.വാസുദേവന്‍ നായര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഫോട്ടോ: എസ്. ശ്രീകേഷ്.

 

27sk18.jpg
PhotoGallery
27sk18.jpg
മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് പുസ്തകശാല മാള്‍ ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂറിലും
27sk20.jpg
മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് പുസ്തകശാല മാള്‍ ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂറിലും
27sk23.jpg
മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് പുസ്തകശാല മാള്‍ ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂറിലും
27sk8.jpg
മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് പുസ്തകശാല മാള്‍ ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂറിലും
27sk12.jpg
മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് പുസ്തകശാല മാള്‍ ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂറിലും
27sk14.jpg
മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് പുസ്തകശാല മാള്‍ ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂറിലും
27sk15.jpg
മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് പുസ്തകശാല മാള്‍ ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂറിലും
27sk1.jpg
മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് പുസ്തകശാല മാള്‍ ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂറിലും
27sk3.jpg
മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് പുസ്തകശാല മാള്‍ ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂറിലും
27sk4.jpg
മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് പുസ്തകശാല മാള്‍ ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂറിലും