എല്ലും കപ്പയും ഇടിയിറച്ചിയും മുയല്‍മപ്പാസും... ഇടുക്കിയുടെ രുചിയറിഞ്ഞ് ഒരു യാത്ര