P K Warrierആയുർവേദത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വൈദ്യന്മാർ രണ്ടുതരമുണ്ട്- പ്രാണാഭിസരരും രോഗാഭിസരരും. ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും പ്രയോഗപരിചയവും അനുകമ്പാപൂർവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രോഗികൾക്ക് പ്രാണരക്ഷയരുളുന്നവർ പ്രാണാഭിസരർ. രോഗികളെ എങ്ങനെയും വലയിലാക്കി അവരുടെ പണവും പ്രാണനും കവരുന്നവർ രോഗാഭിസരർ.
വേദനിക്കുന്നവരോടുള്ള അനുകമ്പ വൈദ്യനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ‘സാനുക്രോശതയാ’ എന്ന് ചരകം പറയുന്നു. അനുക്രോശമെന്നാൽ അനുകമ്പയാണ്. രോഗികളോട് അനുകമ്പയോടെ പെരുമാറിയ നല്ല വൈദ്യനായിരുന്നു പി.എസ്. വാരിയർ. അനുകമ്പയുടെ അതേവഴിയിൽത്തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു പി.കെ. വാരിയരും.

ഒരു മുഖാമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:
‘‘വൈദ്യവൃത്തിക്ക് മൂല്യച്യുതിവന്നിട്ടുണ്ട്. രോഗംമാറ്റുക എന്നതാണ് വൈദ്യന്റെ കടമ. ധനമല്ല ലക്ഷ്യം. ജീവിതവീക്ഷണത്തിൽവന്ന മാറ്റമാവാം ഈ മൂല്യച്യുതിക്കുകാരണം’’
ആരോഗ്യരംഗം വെറും കച്ചവടമായ ഇക്കാലത്ത് ചികിത്സാർഥികളെ നിസ്വാർഥമായി സേവിക്കുന്ന ഡോ. പി.കെ. വാരിയർ പ്രാണാഭിസരരായ വൈദ്യശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ പ്രമുഖനത്രെ. പി.കെ. വാരിയർ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടതിന് ഒരു ചരിത്രപശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ദേശീയപ്രസ്ഥാനം, നവോത്ഥാനം, സാമൂഹ്യപരിവർത്തനം, സാംസ്കാരികോന്മേഷം എന്നീ മഹാപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നല്ലോ ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യദശകങ്ങൾ. ദേശീയവും പ്രാദേശികവുമായ സമസ്തമേഖലകളിലും ഇക്കാലത്തുണ്ടായ ഉണർവിന്റെ കാറ്റുംവെളിച്ചവുമേറ്റാണ് പി.കെ. വാരിയരും വളർന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയാശയങ്ങളുടെയും സ്വാധീനശക്തിയോടെ കർമരംഗത്ത് സക്രിയമായി മുഴുകിയതുകാരണം ഉണ്ടായ ജീവിതപരിചയവും സ്വപ്രത്യയസ്ഥൈര്യവും പി.കെ. വാരിയർക്ക് ഗുണംചെയ്തു. ഒപ്പം ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ദക്ഷതയും കൈമുതലായി. യുഗപ്രഭാവനും ബഹുമുഖപ്രതിഭയും കിടയറ്റ മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായ പി.എസ്. വാരിയരുടെ കർമശേഷിയും ദാർശനികവീക്ഷണവും മഹാമാതൃകയായി മുന്നിലുണ്ട്. 
വിപദിധൈര്യവും പ്രത്യുത്പന്നമതിത്വവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആറുപതിറ്റാണ്ടുകാലം പി.കെ. വാരിയർ വഹിച്ചത്. രാജ്യത്തെ മുഖ്യനഗരങ്ങളിൽ ശാഖകളും നാട്ടിലും പുറത്തും വിതരണകേന്ദ്രങ്ങളും ആധുനികസംവിധാനങ്ങളുള്ള ആതുരാലയങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനമാണിന്ന് ആര്യവൈദ്യശാല. ആധുനികകേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനസംരംഭങ്ങളിലും ആശയരൂപവത്കരണശ്രമങ്ങളിലും പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ഈ മഹാസ്ഥാപനത്തെ ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചതിൽ കർമയോഗിയായ പി.കെ. വാരിയരുടെ പങ്കാളിത്തവും ദീർഘവീക്ഷണവുമുണ്ടെന്നത് മറക്കാനാവില്ല.