കണ്ണൂർ സർവകലാശാലാ വൈസ്‌ ചാൻസലറുടെ പുനർനിയമനം സംബന്ധിച്ച വിവാദം ഗവർണറും കേരള സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനത്തിൽ കലാശിച്ചിരിക്കയാണ്‌. ഗവർണറുടെ പ്രസ്താവനകൾ അസാധാരണത്വം നിറഞ്ഞവയാണ്‌. ഈ അവസരത്തിൽ ചാനൽ ചർച്ചകളിലൂടെയും പത്രങ്ങളിലൂടെയും പ്രകടമാക്കുന്ന തീക്ഷ്‌ണമായ രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നു മാറ്റിവെച്ചിട്ട്‌ ഈ വിഷയം എന്താണെന്ന്‌ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്‌.

ചാൻസലർ പദവി

കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ വൈസ്‌ ചാൻസലർക്ക്‌ ഒരു പ്രാവശ്യംകൂടി ആ പദവിയിൽ തുടരാനുള്ള ഉത്തരവ്‌ ഒപ്പുെവച്ചതിനുശേഷം ചാൻസലറായ ഗവർണർ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ രാഷ്ട്രീയമായ സമ്മർദമുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇതിനി സഹിക്കാൻ വയ്യെന്നും താൻ ചാൻസലർ സ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണെന്നും മറ്റും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചാൻസലർ പദവി എക്സ്‌-ഒഫീഷ്യോ പദവിയാണ്‌. അതായത്‌ നിയമമനുസരിച്ച്‌ ആരു ഗവർണറായാലും അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ചാൻസലറായിരിക്കും. ഗവർണർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞാൽ ഈ പദവിയും തീരും. ഗവർണർ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആരിഫ്‌ മുഹമ്മദ്‌ ഖാൻ ചാൻസലറായിരിക്കും. അപ്പോൾപ്പിന്നെ ചാൻസലർ സ്ഥാനമൊഴിയും എന്നു പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരണം.

വിഷയം പക്ഷേ, അതല്ല. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലാ വൈസ്‌ ചാൻസലറെ വീണ്ടും നിയമിക്കണമെന്ന്‌ പറഞ്ഞുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ  ശുപാർശയാണ്‌ ഈ വിവാദം ചൂടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. മന്ത്രിക്ക്‌ ഇപ്രകാരം ശുപാർശചെയ്യാൻ അധികാരമില്ലെന്നും അവർ കാണിച്ചതു സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനമാണെന്നും അവർ രാജിവെച്ചു പുറത്തുപോകണമെന്നും മറ്റുമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തെ സർവകലാശാലാ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നു പരിശോധിക്കുകയാണ്‌ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

കണ്ണൂർ സർവകലാശാലാ വി.സി. നിയമനം

കണ്ണൂർ സർവകലാശാലാ നിയമം 1996-ലാണ്‌ നിലവിൽ വന്നത്‌. ആ നിയമമനുസരിച്ച്‌ വൈസ്‌ ചാൻസലറെ നിയമിക്കുന്നത്‌ ഗവർണറായ ചാൻസലറാണ്‌. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർമിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്‌. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഗവർണർ മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ചുമാത്രം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടയാളാണ്‌. എന്നാൽ, സർവകലാശാലാ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്‌ പൂർണമായ അധികാരമുണ്ട്‌. മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിേക്കണ്ട ബാധ്യതയില്ല. അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനാണ്‌. വൈസ്‌ ചാൻസലറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്‌ ഒരു സമിതിയെ നിയമിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ നിയമത്തിലുണ്ട്‌. സെനറ്റ്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാളും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്‌ കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ നോമിനേറ്റ്‌ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ചാൻസലർ നോമിനേറ്റ്‌ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടി മൂന്നുപേരടങ്ങുന്ന സമിതിയാണിത്‌. ഈ സമിതി ശുപാർശചെയ്യുന്ന പാനലിൽനിന്നാണ്‌ ചാൻസലർ വൈസ്‌ ചാൻസലറെ നിയമിക്കുന്നത്‌. സർവകലാശാലാ നിയമത്തിന്റെ
10-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച്‌ വൈസ്‌ ചാൻസലറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക്‌ 60 വയസ്സിൽ കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല. കാലാവധി നാലു വർഷമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യംകൂടി വൈസ്‌ ചാൻസലറായി നിയമിക്കപ്പെടാനുള്ള അർഹതയുണ്ടെന്നും നിയമത്തിൽ പറയുന്നു.

പുനർനിയമനത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ

വൈസ്‌ ചാൻസലറുടെ നിയമനത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിയമത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുനർനിയമനത്തിന്റെ നടപടിക്രമത്തിനെക്കുറിച്ചും അതിലൊന്നും പറയുന്നില്ല. പുനർനിയമനത്തിന് അർഹനായിരിക്കും എന്നുമാത്രമാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പുനർനിയമനത്തിനും അതേ നടപടിക്രമം പാലിക്കണമെന്ന്‌ വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കാം. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ നിയമത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി പറയാമായിരുന്നു. ഗവർണർ ആവർത്തിച്ചുപറയുന്നത് വൈസ് ചാൻസലറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സമിതിയാണെന്നാണ്. ശരിയാണ്, പക്ഷേ, പുനർനിയമനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതുശരിയല്ല. നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് വൈസ് ചാൻസലർ പുനർനിയമനത്തിന് അർഹനാണെന്നാണ്. സമിതി തീരുമാനിക്കുന്നത് നിയമിക്കപ്പെടേണ്ടയാളിന്റെ യോഗ്യതയാണ് (suitability). പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെടേണ്ടയാളിന്റെ യോഗ്യതയാണ് അവർ പരിശോധിക്കുന്നത്. നാലുവർഷം വൈസ് ചാൻസലറായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളിന്റെ യോഗ്യത മൂന്നംഗസമിതിയല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതിന്‌ സമിതിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അത്‌ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ചാൻസലർക്കാണ്. കാരണം, വൈസ് ചാൻസലറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനമികവ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ്, സമിതിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിയമത്തിൽ പുനർനിയമനത്തിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതിരുന്നത്.

അധികാരം ചാൻസലർക്ക്

ഇനി, ചാൻസലർ എങ്ങനെയാണീ ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നത്? വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനർനിയനം നടത്താം. അല്ലെങ്കിൽ, വൈസ്ചാൻസലറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളിന്റെ അപേക്ഷയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ, നിലവിലിരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ പരിഗണിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കാം. നിയമനാധികാരം പൂർണമായും ചാൻസലറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻമാത്രമേ സാധിക്കൂ. നിയമനം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ചാൻസലർക്കുമാത്രമാണ്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിക്ക് നിർദേശിക്കാം

വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശയാണല്ലോ വലിയ വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്‌ ചാൻസലറുടെ നിയമനാധികാരത്തിന്റെമേൽ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്‌ വെറും നിർദേശംമാത്രമാണ്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി സർവകലാശാലയുടെ പ്രോ ചാൻസലറാണ്; എക്സ്‌ ഒഫിഷ്യോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. പക്ഷേ, പ്രൊ ചാൻസലറായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സർക്കാരിന്റെ പേരിൽ ഒരു നിർദേശം വെക്കാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പുനർനിയമനകാര്യത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലറുടെ പ്രവർത്തനമികവിനെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഒരു നിർദേശം ചാൻസലറുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിലവിലിരിക്കുന്ന സർക്കാരിനുണ്ട്. ആ നിർദേശം അഥവാ ശുപാർശ ഗവർണർക്ക്‌ തള്ളിക്കളയാം. തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് സമിതിയെ നിയമിച്ച് മറ്റൊരാളെ വൈസ് ചാൻസലറായി നിയമിക്കാനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും ചാൻസലറായ ഗവർണർക്കുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായാലും തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായാലും ഗവർണർ പുനർനിയമന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. തനിക്ക്‌ ഇതിനുവിപരീതമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കേ, പുനർനിയമന ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിച്ചത്‌ ഉത്തമബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽത്തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നുമാത്രമേ വിശ്വസിക്കാനാവൂ. അപ്പോൾപ്പിന്നെ ഈ വിവാദങ്ങൾ എന്തിനെന്ന് സമൂഹത്തിന് ചോദിക്കേണ്ടിവരും. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലറുടെ പുനർനിയമനം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുനർനിയമന ഉത്തരവാക്കാം. സർവകലാശാലാ നിയമത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നവതന്നെയെന്നുകാണാം. സർക്കാരിന് സർവകലാശാലയുടെ നടത്തിപ്പിൽ ഒരു  പങ്കുമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ശഠിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമായ കാര്യമല്ല എന്നോർക്കുക. സർവകലാശാലാനിയമം ശ്രദ്ധിച്ചുവായിച്ചാൽ അതു മനസ്സിലാകുന്നതാണ്.

(ലോക്‌സഭാ മുൻ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് ലേഖകൻ)