മരട്: മരടിൽ പൊളിച്ച ഫ്ളാറ്റിലെ മാലിന്യനീക്കം പുനരാരംഭിച്ചു. ദിവസം 50 ലോഡ് മാലിന്യം വീതം ആൽഫ സെറീൻ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് നീക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ഫ്ലാറ്റുകളിൽനിന്ന്‌ രാത്രി മാലിന്യനീക്കം പുനരാരംഭിച്ചു.

ആദ്യം ഫ്ളാറ്റുകളുടെ കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി രാത്രി സമയത്ത് നടന്നു. പിന്നീട് നിർത്തിെവച്ചത് ശനിയാഴ്ചയോടെയാണ് പുനരാരംഭിച്ചത്.

നിലവിൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്ര കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യം നാലു ഫ്ലാറ്റുകളിലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.

എച്ച്.ടു.ഒ. ഫ്ലാറ്റിൽ കമ്പി വേർതിരിച്ച കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യം അഞ്ച് ലോഡ് അവശേഷിച്ചതും നീക്കി.

രണ്ടു ദിവസം കമ്പി വേർതിരിക്കൽ ജോലി നടത്തിയ ശേഷം വീണ്ടും കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യനീക്കം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചത്ര അളവിൽ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ന് കമ്പി വേർതിരിച്ചെടുക്കാനാവാത്തതിനാലാണ് മാലിന്യനീക്കം നീണ്ടുപോയത്.

കണ്ണാടിക്കാട് ഗോൾഡൻ കായലോരം, നെട്ടൂർ ആൽഫ സെറീൻ എന്നിവ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുടുകട്ട കൊണ്ടായതിനാലാണ് പൊട്ടിക്കുന്നതിനും മറ്റും കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവന്നത്.

മരടിലെ മാലിന്യനീക്കം21-ാം ദിനം

നാല് ഫ്ലാറ്റുകളിലും കോൺക്രീറ്റിൽനിന്ന്‌ ഇരുമ്പ് വേർതിരിക്കുന്ന ജോലികൾ പരോഗമിക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച കോൺക്രീറ്റിൽനിന്ന്‌ വേർതിരിച്ച ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു. മാലിന്യനീക്കം നാല് ഫ്ലാറ്റുകളിലും പുനരാരംഭിച്ചു.