കുമ്പളം : വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇതിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനായി ലക്ഷ്യമിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് ഞായറാഴ്ച തുടക്കമാകും.

കുമ്പളം സനാതന ധർമ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

ശസ്ത്രക്രിയയും സമൂഹ വിവാഹവും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സനാതന ധർമ സംരക്ഷണ സമിതി തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന ആശയവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കളരിക്കൽ മഠം ബാലകൃഷ്ണൻ എമ്പ്രാന്തിരി അറിയിച്ചു.