കാക്കനാട് : എറണാകുളം സിറ്റി റേഷനിങ് ഓഫീസിന് കീഴിലുള്ള റേഷൻ കടകളിൽനിന്ന് ജൂലായിലെ മഞ്ഞ, പിങ്ക് നിറങ്ങളിലുള്ള റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്ന റേഷൻ വിഹിതത്തിനു പുറമേ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പി.എം.ജി. കെ.എ.വൈ. പദ്ധതി അനുസരിച്ച് കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓരോ അംഗത്തിനും നാല് കിലോഗ്രാം അരിയും ഒരു കിലോഗ്രാം ഗോതമ്പും വീതം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഈ മാസം അര ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ എല്ലാ റേഷൻ കാർഡുകൾക്കും ലഭിക്കും.

വെള്ളക്കാർഡുകാർക്ക് നാല് കിലോഗ്രാം അരിയാണ് ഈ മാസം ലഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വെള്ള, നീല കാർഡുകാർക്ക് മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ നൽകിയ 15 രൂപ വിലയുള്ള 10 കിലോഗ്രാം സ്പെഷൽ അരി ആരെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തപക്ഷം അത് ഈ മാസം പരമാവധി 20 കിലോഗ്രാം വരെ വാങ്ങാം. വെള്ള-നീല കാർഡുകൾക്ക് ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് പരമാവധി മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ആട്ട ലഭിക്കും.

ഓൺലൈൻ അദാലത്ത്

കാക്കനാട് : പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിനും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി താലൂക്ക്തല ഓൺലൈൻ അദാലത്ത് നടത്തും. കണയന്നൂർ താലൂക്ക് പരിധിയിലുള്ള പരാതികൾ ജൂലായ് 22-ന് രാവിലെ 11 മുതൽ ജൂലായ് 24 വൈകീട്ട് നാല്‌ വരെ താലൂക്കിന്റെ കീഴിലുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് രാവിലെ 11-ന് ഓൺലൈനായി ജില്ലാ കളക്ടർ പരാതികൾ തീർപ്പാക്കും. പ്രളയ സഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കില്ല. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ നിന്നുള്ളവർ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.