നിർമാണ ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ കൃഷിയിറക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. അധികൃതരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണം.

എൻ.കെ. രമണൻ

(ഒലിയപ്പുറം കർഷകൻ).