ഏലൂർ: ടി.സി.സി.യിൽ താത്കാലിക റിഗ്ഗർ തസ്തികയിലേക്ക് 21-നു നടത്താനിരുന്ന ഇൻറർവ്യൂ 24- ലേക്കു മാറ്റി.