കൊച്ചി : എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോർപ്പറേഷനിലും ഡി.സി.സി.കളും എഫ്.എൽ.ടി.സി.കളും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ഉല്ലാസ് തോമസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ സെക്രട്ടറിയും പ്രത്യേകം നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നോഡൽ ഓഫീസറും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക്‌ റിപ്പോർട്ട് നൽകണം.

പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് തലങ്ങളിൽ റാപ്പിഡ് റെസ്‌പോൺസ് ടീം രൂപവത്‌കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സന്നദ്ധ സേവകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട്‌ കൊണ്ടുപോകണം.

‘ജാഗ്രത’ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 20,000 സന്നദ്ധ സേവകരെ അതത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അവരെ ഉപയോഗിച്ച് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണവും ആവശ്യക്കാർക്ക് മരുന്നും എത്തിച്ചുനൽകണം. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമും ആമ്പുലൻസ് സേവനവും ഏർപ്പെടുത്തണം.

കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയ നിവാരണത്തിനും ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവുകളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രൈസിസ് മാനേജ്‌മെന്റ് കളക്ടറേറ്റിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.