തോട്ടുവ ധന്വന്തരീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ശീവേലി 8.00, വിളക്കിനെഴുന്നള്ളിപ്പ് 8.00

പെരുമ്പാവൂർ ശ്രീസ്വാമി വൈദ്യഗുരുകുലം: ഫൗസിയ കളപ്പാട്ടിന് ആദരം. സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം 2.30