1
വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം  ഒന്നാം സമ്മാനം 
ഫോട്ടോ:  വിഘ്‌നേഷ്  ബി. ശിവൻ, courtesy : Kerala Forest and Wildlife Department Fb page
2
വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം  രണ്ടാം സമ്മാനം  
ഫോട്ടോ:  വിനോദ് വേണുഗോപാൽ, courtesy : Kerala Forest and Wildlife Department Fb page
3
വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം  മൂന്നാം സമ്മാനം 
ഫോട്ടോ:  മിത്രൻ എം എം, courtesy : Kerala Forest and Wildlife Department Fb page
4
വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം
ഫോട്ടോ: സുജീഷ് പുത്തൻ വീട്ടിൽ. courtesy : Kerala Forest and Wildlife Department Fb page
5
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം
ഫോട്ടോ: രതീഷ് ബി ആർ. courtesy : Kerala Forest and Wildlife Department Fb page