കേരളം ഒഴികെ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്ന നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇങ്ങനെ.