വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കാനിരിക്കേ വടകരയിലെ വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര.