വോട്ടിങ് ആരംഭിച്ച് ആദ്യ മണിക്കൂറിൽത്തന്നെ മധ്യകേരളത്തിൽ മികച്ച പോളിങ്ങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.