തൃശ്ശൂർ: തന്നെ കാണാൻ എത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് വഴി കാട്ടാൻ സൈമൺ ഫ്രാൻസിസ് എന്ന പട്ടാള ഡോക്ടർ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുന്നേ അഞ്ച് തലയുള്ള വഴിവിളക്ക് സ്ഥാപിച്ചു. ഇൗ വിളക്കിൽ വൈദ്യുതദീപം എന്ന ചിന്ത ഭരണാധികാരികളിലുദിച്ചത് 90 വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്താണ്. ഇത് ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ.എസ്.ഇ.ബി. കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈദ്യുതി വിതരണ ലൈസൻസി എന്ന പദവിയിലേക്ക്.വൈദ്യുതി വിതരണച്ചുമതലയുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക തദ്ദേശ സ്ഥാപനവുമാണിത്.

തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനായിരുന്ന ഡോ. എ.ആർ. മേനോനാണ് തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിൽ ൈവദ്യുതി എന്ന ആശയത്തിന് 1930-ൽ തുടക്കമിട്ടത്.

വൈദ്യുതി ഉത്‌പാദനത്തിനും വിതരണത്തിനുമായി ദ ട്രിച്ചൂർ ഇലക്‌ട്രിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ ക്ലിപ്തം എന്ന കമ്പനി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ 1931-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ എന്ന നീക്കത്തിന് കൊച്ചി രാജാവിന്റെ കല്പന കിട്ടിയെങ്കിലും 1935-ൽ കൊച്ചി ദിവാനായി സ്ഥാനമേറ്റ സർ ആർ.കെ.ഷൺമുഖം ചെട്ടിയുടെ ഇടപെടൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കി.

അഞ്ചുവിളക്കിന്റെ കഥ

അക്കാലത്ത് പുത്തൻപേട്ടയ്ക്കപ്പുറമായിരുന്നു പട്ടാളക്യാമ്പ്. അവിടത്തെ ഡോക്ടറായിരുന്ന സൈമൺ ഫ്രാൻസിസ് താമസിച്ചിരുന്നത് അഞ്ചുവിളക്കിനടുത്തായിരുന്നു. പകൽ പട്ടാളക്കാരെ പരിശോധിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസ് ഡോക്ടർ രാത്രി നാട്ടുകാരെയും ചികിത്സിച്ചു. വീട് തേടിയെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് വെളിച്ചം കാണാൻ അദ്ദേഹം നാൽക്കവലയിൽ വിളക്ക് സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീടത് മുനിസിപ്പൽ അധികൃതർക്ക് കൈമാറി. 1908 ഒക്ടോബറിൽ ഡോ. സൈമൺ ഫ്രാൻസിസ് അന്തരിച്ചു. 1926-ൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അഞ്ചുവിളക്കിൽ ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് കത്തിച്ചു. 1937-ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഇതിൽ അഞ്ച് വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു.