ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ആകെ-52

യു.ഡി.എഫ്.-27 എല്‍.ഡി.എഫ്.-25

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്-8

എല്‍.ഡി.എഫ്.-4

യു.ഡി.എഫ്.-4

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷന്‍

അടിമാലി

 • യു.ഡി.എഫ്. 7
 • എല്‍.ഡി.എഫ്. 4
 • സ്വതന്ത്രര്‍ 2

അഴുത

 • എല്‍.ഡി.എഫ്. 9
 • യു.ഡി.എഫ് 4

ദേവികുളം:

 • എല്‍.ഡി.എഫ്. 8
 • യു.ഡി.എഫ് 5

ഇളംദേശം:

 • യു.ഡി.എഫ് 9
 • എല്‍.ഡി.എഫ്. 2
 • സ്വതന്ത്രര്‍ 2

ഇടുക്കി:

 • എല്‍.ഡി.എഫ്. 6
 • യു.ഡി.എഫ്. 7

കട്ടപ്പന:

 • എല്‍.ഡി.എഫ്. 9
 • യു.ഡി.എഫ്. 4

നെടുങ്കണ്ടം:

 • എല്‍.ഡി.എഫ്. 11
 • യു.ഡി.എഫ്. 2

തൊടുപുഴ:

 • യു.ഡി.എഫ്. 8
 • എല്‍.ഡി.എഫ്. 2
 • സ്വതന്ത്രര്‍ 3

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആകെ 16

എല്‍.ഡി.എഫ്. 10

യു.ഡി.എഫ്. 6

content highlights: idukki local self government election result