സീറ്റ് 222/224
RESULT 2013 INC 122 JDS 40 BJP 40 OTH 6 KJP 6
Coastal_Karnataka Mumbai_Karnataka Hyderabad_Karnataka Central_Karnataka Mysore_Region Bengaluru

മേഖല തിരിച്ചുള്ള ഫലം

2018
2013
Hyderabad Karnataka
  Hyderabad
  Mumbai
  Central
  Coastal
  Mysore
  Bengaluru
വാര്‍ത്ത
News.List
SHOW MORE
കാണാം കേള്‍ക്കാം SHOW MORE
അഭിമുഖം
Interview.List
SHOW MORE
SHOW MORE

 

വിശകലനം
ലേഖനം