സീറ്റ് 222/224
RESULT 2013 INC 122 JDS 40 BJP 40 OTH 6 KJP 6
Coastal_Karnataka Mumbai_Karnataka Hyderabad_Karnataka Central_Karnataka Mysore_Region Bengaluru

മേഖല തിരിച്ചുള്ള ഫലം

2018
2013
Hyderabad Karnataka
  Hyderabad
  Mumbai
  Central
  Coastal
  Mysore
  Bengaluru
വാര്‍ത്ത
News.List
കാണാം കേള്‍ക്കാം SHOW MORE
അഭിമുഖം
Interview.List
SHOW MORE

 

വിശകലനം
ലേഖനം