വോട്ട് നില

MARGIN -

ലഭിച്ച വോട്ട്‌  

2

വോട്ട്‌ 

3

വോട്ട്‌ 

പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള ഭൂരിപക്ഷം*

*പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള അന്തിമഫലത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവാം.

News
Main Stories
Special
Specials List
Videos
SHOW MORE