95


പോളിങ് സമയം കഴിഞ്ഞും വോട്ടുരേഖപ്പെടുത്താന്‍ നില്‍ക്കുന്നവര്‍. ഷൊറണൂര്‍ കാരക്കാട് എ.എല്‍.പി. സ്‌കൂളില്‍നിന്നുള്ള ദൃശ്യം