31

പ്രായംകൂടിയ ചോലനായ്ക്ക ദമ്പതിമാരായ കുപ്പമല കേത്തനും വെള്ളകയും വോട്ടുചെയ്തശേഷം തിരിച്ചറിയല്‍കാര്‍ഡ് കാണിക്കുന്നു