കേരളം
2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 2 2 0 0 5 3 2 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 86 44 41 1 0 60 21 39 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 7 7 0 0 14 6 8 0 0
ബ്ലോക്ക് 152 89 62 0 1 152 56 92 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 941 546 367 13 15 978 322 540 2 0
 

തിരുവനന്തപുരം

2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 100 42 21 34 3 92 51 41 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 4 4 0 0 0 4 2 2 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 26 19 6 1 0 16 2 14 0 0
ബ്ലോക്ക് 11 8 3 0 0 11 5 6 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 73 49 29 2 0 73 34 39 0 0

കൊല്ലം

2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 55 35 16 2 2 53 34 19 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 4 4 0 0 0 3 1 2 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 26 22 4 0 0 26 18 8 0 0
ബ്ലോക്ക് 11 11 0 0 0 11 8 3 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 68 59 9 0 0 70 42 28 0 0

പത്തനംതിട്ട

2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 4 2 2 0 0 3 1 2 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 16 11 5 0 0 17 6 11 0 0
ബ്ലോക്ക് 8 3 5 0 0 8 2 6 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 53 30 19 4 0 54 15 39 0 0

കോട്ടയം

2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 6 1 5 0 0 4 1 3 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 22 8 14 0 0 23 4 19 0 0
ബ്ലോക്ക് 11 3 8 0 0 11 1 10 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 71 20 51 0 0 73 13 60 0 0

ഇടുക്കി

2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 16 4 10 0 2 16 0 16 0 0
ബ്ലോക്ക് 8 1 6 0 1 8 0 8 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 52 21 28 0 3 14 10 4 0 0

ആലപ്പുഴ

2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 6 1 5 0 0 5 1 4 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 23 16 7 0 0 23 13 10 0 0
ബ്ലോക്ക് 12 8 4 0 0 12 6 6 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 72 48 23 1 0 73 37 36 0 0

എറണാകുളം

2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 74 23 38 2 11 72 24 48 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 13 6 7 0 0 11 2 9 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 27 10 16 0 1 26 3 23 0 0
ബ്ലോക്ക് 14 5 9 0 0 14 1 13 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 82 41 39 0 2 84 12 72 0 0

തൃശ്ശൂര്‍

2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 55 32 21 6 5 53 7 46 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 7 5 2 0 0 6 3 3 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 29 20 9 0 0 29 12 17 0 0
ബ്ലോക്ക് 16 13 3 0 0 16 9 7 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 86 66 19 1 0 88 35 53 0 0

പാലക്കാട്

2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 7 2 4 1 0 4 2 2 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 30 27 3 0 0 29 18 11 0 0
ബ്ലോക്ക് 13 11 2 0 0 13 8 5 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 88 68 19 0 1 84 47 37 0 0

മലപ്പുറം

2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 12 3 9 0 0 7 1 6 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 32 5 27 0 1 32 2 30 0 0
ബ്ലോക്ക് 15 2 13 0 0 15 1 14 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 94 24 63 0 7 100 9 91 0 0
 

കോഴിക്കോട്

2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 75 47 19 7 2 75 41 34 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 7 5 2 0 0 2 2 0 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 27 16 11 0 0 27 14 13 0 0
ബ്ലോക്ക് 12 9 3 0 0 12 8 4 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 70 45 24 0 1 74 36 38 0 0
 

വയനാട്

2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 16 5 11 0 0 16 3 13 0 0
ബ്ലോക്ക് 4 3 1 0 0 4 0 4 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 23 11 12 0 0 25 3 22 0 0
 

കണ്ണൂര്‍

2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 55 27 27 0 1 0 0 0 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 8 4 4 0 0 6 5 1 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 24 14 9 0 1 26 20 6 0 0
ബ്ലോക്ക് 11 11 0 0 0 11 10 1 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 71 52 19 0 0 81 53 28 0 0
 

കാസര്‍കോട്

2015   2010
  Total LDF UDF BJP OTH Total LDF UDF BJP OTH
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 3 2 1 0 0 3 1 2 0 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 17 8 7 2 0 15 9 6 0 0
ബ്ലോക്ക് 6 4 2 0 0 6 3 3 0 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ 38 16 17 4 1 38 16 19 3 0
 


ആര്‍ക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലെ ഫലം ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല