സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലാ മൂല്യനിര്‍ണയവുമായി സഹകരിക്കാത്ത അധ്യാപകര്‍ക്ക് പിഴ


ഫെബ്രുവരി 12, 13, 14 തീയതികളാണ് 'മൂല്യനിര്‍ണയ ദിവസങ്ങള്‍'