ബിരുദതല എൻജിനിയറിങ് പഠനത്തിന് യു.കെ.യിലെ ബർമിങ്ങാം സർവകലാശാലയിൽ 'അച്ചീവ്മെന്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്' നേടാൻ അവസരം. സ്കോളർഷിപ്പ് മൂല്യം 1500 പൗണ്ട് ആണ് (ഏകദേശം 1,55,000 രൂപ).

ബ്രാഞ്ചുകൾ

പ്രവേശനം ഇവയിൽ ഒരു മേഖലയിൽ ആയിരിക്കണം - സിവിൽ എൻജി. പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് എൻജി. പ്രോഗ്രാമുകൾ, മെക്കാനിക്കൽ എൻജി. പ്രോഗ്രാമുകൾ.

യോഗ്യത

പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ സി.ഐ.എസ്.സി.ഇ., സി.ബി.എസ്.ഇ., മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ ബോർഡുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ 80-ഉം മറ്റു സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡുകളെങ്കിൽ 85-ഉം ശതമാനം മാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ വേണം.

അപേക്ഷ

വർഷത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നൽകാം. സെപ്റ്റംബർ/ ഒക്ടോബറിൽ തുടങ്ങുന്ന സെഷനിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ അപേക്ഷിക്കണം.

വിശദാംശങ്ങൾക്ക്:https://www.birmingham.ac.uk/schools/engineering/courses/undergraduate-scholarships.aspx

Content Highlights: Achievement Scholarship for engineering students