2020 -ലെ കേരള എന്‍ജിനിയറിങ് റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതോടെ അലോട്ട്‌മെന്റ് നടപടികള്‍ ഉടന്‍ തുടങ്ങും. പ്രവേശനം തേടുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അവരുടെ പ്രവേശന സാധ്യതകള്‍ വിലയിരുത്തുന്ന സമയമാണിത്. മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് 2019-ലെ പ്രവേശന വിവരങ്ങളാണ് മുഖ്യമായും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആശ്രയിക്കുന്നത്. സാധ്യതകള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ അത് സഹായകരമാകുമെങ്കിലും ആ നില അതേരീതിയില്‍ ഈ വര്‍ഷം തുടരണം എന്നില്ല എന്ന് ഓര്‍ത്തിരിക്കണം.

2019- ല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ്/എയ്ഡഡ് എന്‍ജിനിയറിങ് കോളേജുകളിലെയും കാര്‍ഷിക/വെറ്ററിനറി/ഫിഷറീസ് സര്‍വകലാശാലകളിലെ എന്‍ജിനിയറിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് മൂന്ന് അലോട്ട്‌മെന്റുകളും തുടര്‍ന്ന് ഒരു മോപ്അപ് റൗണ്ട് അലോട്ടുമെന്റുമാണ് ഓണ്‍ലൈനായി നടത്തിയത്. അതിനുശേഷമാണ് സ്‌പോട്ട് അലോട്ട്‌മെന്റ് നടന്നത്.

ഗവണ്‍മെന്റ്/എയ്ഡഡ് വിഭാഗത്തില്‍ മൂന്നാംറൗണ്ടിലും മോപ് അപ് റൗണ്ടിലും ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജില്‍, സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റില്‍ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച അവസാന എന്‍ജിനിയറിങ് റാങ്കുകള്‍, ബ്രാഞ്ച് തിരിച്ചുള്ളത് ഇപ്രകാരമാണ്. ബ്രാഞ്ച് ലഭ്യമായ കോളേജുകളുടെ എണ്ണവും നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

KEAM 2020

Content Highlights: KEAM 2020 allotment possibilities