സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിലും ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠനങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഐ.എസ്.ഐ.) പ്രവേശനത്തിന് ജൂൺ 20-വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൊൽക്കത്ത (ആസ്ഥാനം) ബെംഗളൂരു, ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, തേസ്പുർ എന്നീ സെന്ററുകളിലാണ് പ്രവേശനം.

ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ: ബാച്ചിലർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (ഓണേഴ്സ്), ബാച്ചിലർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് (ഓണേഴ്സ്). മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി/തത്തുല്യ പരീക്ഷ ജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ: മാസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (എം.സ്റ്റാറ്റ്), മാസ്റ്റർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് (എം.മാത്ത്), മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ്, മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ്, മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്, മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ ക്രിപ്റ്റോളജി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ ക്വാളിറ്റി, റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച്.

മറ്റു പ്രോഗ്രാമുകൾ: ജെ.ആർ.എഫ്.: സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ്, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ക്വാളിറ്റി റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച്, ഫിസിക്സ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ജിയോളജി, ബയോളജിക്കൽ സയൻസസ് (അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഇക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച്), ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്. പിഎച്ച്.ഡി., പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ. എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ട്. ജെ.ആർ.എഫ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പരീക്ഷ ജൂലായ് 25-നും മറ്റുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ജൂലായ് 18-നുമാണ്. കൊച്ചിയും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമാണ് (ജെ.ആർ.എഫിന് ഒഴികെ). ചില വിഭാഗക്കാരെ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അപേക്ഷ https://www.isiadmission.net വഴി ജൂൺ 20-വരെ നൽകാം. വിവരങ്ങൾക്ക്: https://www.isical.ac.in

Content Highlights: Indian Statistical Institute invites application for PG